• Gratis forsendelse 30 dages Returret
  • Altid de bedste tilbud Op til 15% rabat
  • Officiel Tankesport webshop Det fulde sortiment

Del I - GENERELT

Artikel 1. Definitioner

Disse betingelser forstås ved følgende:

Abonnement: Den aftale, som KMG og en abonnent har indgået, og hvorefter en abonnent i en aftalt periode, og mod betaling af den aftalte abonnementspris, modtager en udgivelse eller en aftalt kombination af udgivelser, herunder et såkaldt ’kombineret abonnement’.

Abonnementspris: Den pris, som gælder for abonnementet, og som en abonnent skal betale KMG.

Abonnent: Den fysiske eller juridiske person, der tegner et abonnement hos KMG.

Betalingsperiode: Den hyppighed, hvormed abonnenten skal betale den gældende abonnementspris.

Betingelser: Disse generelle webshop- og abonnementsbetingelser.

Digital udgivelse: Alle KMG's eksisterende og fremtidige digitale udgivelser, herunder men ikke begrænset til (mobile) websites og (mobile) apps.

Fjernkontrakt: En kontrakt mellem KMG og en kunde eller abonnent, som fuldbyrdes inden for rammen af et organiseret system, herunder webshoppen for fjernsalg af produkter, såsom trykte og digitale udgivelser og andet digitalt indhold, hvorved kommunikationen vedrørende kontrakten frem til og med kontraktens fuldbyrdelse, har foregået enten udelukkende eller delvist gennem en eller flere kanaler for fjernkommunikation.

Forbruger: En fysisk person, som ikke handler i egenskab af sin profession eller sin virksomhed.

KMG: Keesing Media Groep B.V. - et selskab i Holland med registreret adresse på Naritaweg 235, 1043 CB Amsterdam, samt ethvert af dens produktionsselskaber og disses datterselskaber, såfremt disse indgår aftaler, der er omfattet af disse betingelser.

Kombineret abonnement: Et abonnement, der består af en kombination af modtagelse af en eller flere trykte udgivelser og adgang til en eller flere digitale udgivelser.

Kontrakt: Kontrakten mellem KMG og en kunde eller abonnent bestående af en abonnementsaftale eller en aftale vedrørende et online-køb foretaget via webshoppen.

Kunde: Den fysiske eller juridiske person, som indgår en kontrakt med KMG vedrørende (online-) køb af en trykt eller en digital udgivelse eller et andet produkt.

Ordre: En (online-) ordre foretaget af kunden enten pr. telefon, digitalt (via webshoppen) eller skriftligt.

Produkt: Et produkt ud over et abonnement, for eksempel en velkomstgave, som kunden køber (online) af KMG.

Fortrydelsesfrist: Den tidsperiode, i hvilken forbrugeren kan benytte sin fortrydelsesret.

Fortrydelsesret: Den mulighed en kunde eller abonnent har, for at trække sig tilbage fra en fjernkontrakt inden for fortrydelsesfristen.

Trykt udgivelse: Alle KMG's eksisterende og fremtidige trykte udgivelser, herunder men ikke begrænset til dagblade, magasiner, kataloger.

Udgivelser: Alle trykte, digitale og øvrige eksisterende og fremtidige udgivelser, uanset publikationsform.

Velkomstgave: Den gave, som abonnenten får, når vedkommende tegner et abonnement, og som er beskrevet i abonnementet.

Webshop: De webshops, som KMG kontrollerer, hvor trykte og digitale udgivelser og andre produkter tilbydes kunden.

 

Artikel 2. Anvendelsesområde og ændring

1. Disse betingelser gælder for alle kontrakter, uanset hvordan disse er indgået, medmindre KMG udtrykkeligt har bestemt, at andre betingelser er gældende. Disse betingelser gælder udtrykkeligt ikke for aftaler om annoncering i KMG’s udgivelser.

2. Ved at indgå et abonnement eller foretage et køb via webshoppen, erklærer abonnenten sig indforstået med disse betingelser.

3. Indholdet i disse betingelser kan kun fraviges ved en skriftlig aftale mellem KMG og kunden/abonnenten, som henviser udtrykkeligt til numrene på de specifikke bestemmelser i disse betingelser, som skal fraviges. I så fald vedbliver de bestemmelser i disse betingelser, som ikke udtrykkeligt er fraveget, med at være gældende.

4. Såfremt en hvilken som helst af disse bestemmelser erklæres ugyldig eller uigennemførlig, vedbliver de resterende bestemmelser med at være gældende. Den ugyldige eller uigennemførlige bestemmelse vil blive erstattet med en juridisk mulig bestemmelse, som ligger så tæt som muligt på den oprindelige hensigt i den ugyldige eller uigennemførlige bestemmelse.

5. KMG kan ændre disse betingelser. Ændringer varsles i udgivelserne eller i webshoppen. De ændrede betingelser gælder for alle eksisterende og fremtidige kontrakter fra datoen for ikrafttrædelsen af de ændrede betingelser, også hvis kontrakterne er indgået før betingelserne blev ændret. I tilfælde af en ændring af betingelserne, som har til følge, at KMG tilvejebringer et væsentligt andet produkt eller en væsentligt ændret service end aftalt, har abonnenten ret til at ophæve abonnementet inden fire uger efter pågældende ændring er trådt i kraft, forudsat af abonnenten er en forbruger.

6. Disse betingelser vil blive tilvejebragt uden beregning efter anmodning. En sådan anmodning skal foretages til Tankesports kundeservice ved at ringe på tlf. (38887016) eller ved at sende en    e-mail til kundeservice@tankesport.dk. Disse betingelser publiceres også på www.tankesport.dk samt de individuelle websites for alle KMG’s publikationer.

7. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den generelle del (del I) og de følgende dele (del II og III), vil indholdet i del II og III have forrang og være gældende.

Artikel 3. Indgåelse og implementering af en kontrakt

1. Alle tilbud fra KMG er uforpligtende og afgives med forbehold for tilgængelighed.

2. KMG’s bekræftelse af en ordre sker skriftligt (hvilket i disse betingelser også dækker elektronisk), eller ved at KMG påbegynder implementeringen af ordren. En ordre til KMG foretaget af en kunde er endelig i den forstand, at en kontrakt er indgået, så snart KMG accepterer ordren.

3. KMG er berettiget til, om nødvendigt uden begrundelse, at afvise en ordre. Også efter at ordren er accepteret, er KMG berettiget til at annullere den uden at give en begrundelse. I sådanne tilfælde er KMG udelukkende forpligtet til at tilbagebetale et givent beløb, som kunden allerede har forudbetalt.   

4. Kunden skal øjeblikkeligt og skriftligt kommunikere enhver ændring af en ordre, og sådanne ændringer træder kun i kraft, når de er udtrykkeligt accepterede af KMG.

5. Såfremt det er nødvendigt eller at foretrække, har KMG retten til at få ordrer implementeret enten helt eller delvist af en tredjepart.

6. Leveringstider oplyst af KMG er anslåede og må ikke opfattes som præcise deadlines. I tilfælde af forsinket levering skal KMG formelt oplyses om dette på skrift, såfremt en sådan forsinkelse skal betragtes som misligholdelse.

 

Artikel 4. Adresseoplysninger

1. Abonnenten eller kunden er forpligtet til at give korrekte adresseoplysninger i forbindelse med indgåelsen af en kontrakt. Ændringer og/eller fejl i disse oplysninger, herunder både leverings- og fakturaoplysninger, skal øjeblikkelig meddeles til KMG.

2. Implementeringen af kontrakten, og alle meddelelser og underretninger i denne forbindelse, sker til den adresse og/eller e-mailadresse, som abonnenten eller kunden har oplyst.

 

Artikel 5. Erstatningspligt og force majeure

1. KMG er udelukkende erstatningspligtig i forhold til tab lidt af kunden eller abonnenten, i den udstrækning dette er dækket af KMG’s forsikring, hvis en sådan skade kan tilskrives forsætlig eller grov forsømmelighed fra KMG’s side. Hvis ingen betaling er sket under KMG’s forsikringspolice så er KMG’s erstatningspligt begrænset til et maksimum på fem gange det oprindelige faktureringsbeløb, som kunden eller abonnenten afkrævedes i forbindelse med den respektive ordre, forudsat at fakturaen blev betalt rettidigt.

2. KMG fraskriver sig al erstatningspligt for indirekte skade, herunder men ikke udelukkende følgeskader, skader i forbindelse med forsinkelse og tabt profit.

3. I tilfælde af, at KMG oplever uforudsete omstændigheder, eller der foreligger force majeure, har KMG ret til at suspendere implementeringen af en kontrakt, så længe som situationen fortsætter, eller såfremt KMG vælger det, at opløse kontrakten enten helt eller delvist. I sådanne tilfælde er KMG ikke forpligtiget til at betale nogen erstatning til kunden eller abonnenten. Force majeure foreligger i ethvert tilfælde af manglende præstation fra KMG’s leverandører eller øvrige associerede parter, strejke, (uforudsete) offentlige foranstaltninger, terrorangreb eller -trusler, krig, brand, naturkatastrofer, midlertidig eller utilstrækkelig tilgængelighed af hardware, software og/eller internet forbindelse eller anden telekommunikationsforbindelse som er påkrævet for implementeringen af kontrakten, samt enhver anden situation, som KMG ikke har nogen afgørende kontrol over.

4. KMG er ikke erstatningspligtig i forhold til skader, som indtræffer mere end seks måneder efter leverancen af et produkt, eller for skader, som ikke er meddelt skriftligt til KMG inden for 30 dage fra de er indtruffet. Hvis skaden indtræffer på et senere tidspunkt vil KMG, på kundens anmodning, påtage sig at undersøge mulighederne for at få tilkendt erstatning fra produktets leverandør.

5.  Betingelser samt priser for abonnementer og den kontrakt, som abonnenten eller kunden indgår med KMG, er underlagt forbehold for enhver mulig fejl i enten tryk eller layout.

 

Artikel 6. Priser og betaling

1. Abonnementsprisen for den aftalte betalingsperiode betales forud.

2. Alle anførte priser på danske produkter er i danske kroner inklusive moms, øvrige skatter eller afgifter og forsendelsesomkostninger, medmindre andet er anført eller skriftligt aftalt.

3. KMG forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre abonnementsprisen samt priser på øvrige produkter, bl.a. på grund af den årlige inflationsindeksering. En ændring af abonnementsprisen bliver offentliggjort i udgivelsen eller i webshoppen. Den nye abonnementspris gælder for alle løbende og nye abonnementer fra den næste betalingsperiode, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. I den udstrækning, en sådan ændring involverer en stigning i abonnementsprisen og denne ændring vil træde i kraft inden for tre måneder fra abonnementet er tegnet, har abonnenten ret til at afslutte abonnementet inden 14 dage fra annonceringen af prisstigningen.

4. De tilbudte betalingsmetoder kan variere, afhængigt af den måde hvorpå abonnementet eller kontrakten er indgået.  Hvis der er forbundet omkostninger med en bestemt betalingsmetode, er det altid tydeligt angivet.

4. Hvis et tilbud har en begrænset gyldighed, vil prisen ikke blive ændret i denne gyldighedsperiode, medmindre momssatsen bliver ændret.

5. I tilfælde af betaling via faktura, skal betaling ske inden den frist, der er anført på fakturaen, eller i mangel heraf inden 14 dage efter fakturadatoen. 

6. Hvis der er indgået aftale om betalingsservice, opkræver KMG beløbet umiddelbart efter forudgående meddelelse herom.

7. (Automatisk) tilbageførelse af et beløb, som er betalt til KMG via betalingsservice, fritager ikke en abonnent for betalingsforpligtelsen.

8. Hvis en abonnent eller kunde ikke betaler et skyldigt beløb (i tide), er KMG berettiget til at udsætte implementeringen af abonnementet eller kontrakten eller at annullere dem.

9.   Hvis abonnent eller kunde overskrider en betalingsfrist, sidestilles dette med misligholdelse af abonnementsaftalen eller kontrakten, og vedkommende skal betale 1 % pr. måned i rente af det udestående beløb, regnet fra den dato, hvor beløbet skulle have været betalt. En påbegyndt måned tæller som en hel måned.

10. Alle ((uden)retslige) omkostninger i forbindelse med inddrivelse af det skyldige beløb er for abonnentens eller kundens regning, idet de udenretslige omkostninger fastsættes til mindst 15 % af den skyldige hovedstol, plus renter, med et mindstebeløb der svarer til EUR 150. I tilfælde hvor en abonnent eller kunde er en privatperson, fastsættes de udenretslige omkostninger til et beløb, der svarer til den højeste godtgørelse for udenretslige omkostninger, som loven tillader, jf. godtgørelse for udenretlige inkassoomkostninger.

 

Artikel 7. Tredjeparter

1. KMG kan inddrage tredjeparter, herunder leverandører, i implementeringen af kontrakten. Hvis disse tredjeparter anvender supplerende betingelser, meddeles dette udtrykkeligt før indgåelsen af kontrakten.

2. Alle rettigheder og krav, som i henhold til kontrakten aftales til fordel for KMG, aftales samtidig til fordel for de tredjeparter, som KMG har inddraget.

3. Disse betingelser gælder kun for forholdet mellem KMG og en abonnent eller kunde, og giver ingen rettigheder til tredjeparter, som ikke er part i kontrakten, jf. dog stk. 2.

 

Artikel 8. Privatliv

1. Ved indgåelsen og udførelsen af abonnementet eller kontrakten, vil KMG behandle personlig information om abonnenten og kunden.

2. Al brug af den information, som abonnenter og kunder tilvejebringer, sker i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, herunder Databeskyttelsesdirektivet og Teleloven. KMG’s privatlivspolitik formulerer i detaljer, hvordan KMG håndterer data tilvejebragt af kunder og abonnenter, og den måde hvorpå disse kan få adgang til samt modsætte sig brugen af data, som KMG er i besiddelse af.

3. Abonnenten og kunden giver sit samtykke til indsamlingen og behandlingen af data og til KMG’s mulige brug heraf, og giver desuden samtykke til betingelserne i privatlivspolitikken, som nævnt i Artikel 8.2.

4. Abonnenten og kunden kan kræve adgang til sine personlige data på et hvilket som helst tidspunkt, og kræve at de bliver ændret, kompletteret eller slettet, ved at sende en e-mail til kundeservice@tankesport.dk eller et brev til Keesing Danmark att.: kundeservice, Bernhard Bangs Alle 23, 2000 Frederiksberg.

 

Artikel 9. Rettigheder

1. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder til en given udgivelse og til webshoppen, herunder ophavsrettigheder, databaserettigheder og varemærkerettigheder tilhører KMG og/eller dens licensgivere.

2. Abonnenten eller kunden må ikke på nogen måde mangfoldiggøre, gemme og/eller afsløre udgivelsens navn, indhold og/eller layout eller indholdet af webshoppen, medmindre KMG har givet forudgående skriftlig tilladelse til dette.

 

Artikel 10. Overdragelse af rettigheder

 

KMG kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser eller den kontrakt, som er indgået med abonnent eller forbruger, til et andet selskab inden for gruppen, eller til en tredjepart i forbindelse med overdragelsen af (dele af) KMG’s forretning, eller som led i overdragelsen af en titel, et website, et produkt eller en service produceret eller stillet til rådighed af KMG, med den forståelse, at den tredjepart eller det selskab, hvortil overførslen sker, vil fortsætte med at respektere kontrakten, som er indgået mellem KMG og abonnenten eller kunden. KMG vil informere abonnenten eller kunden om en sådan overdragelse så hurtigt som muligt.

 

Artikel 11.  Gældende lov og konfliktløsning

1. Kontrakten og disse betingelser er udelukkende underlagt dansk lov.

2. Tvister om abonnementet, kontrakten og/eller disse betingelser forelægges kun for den kompetente ret i København.

3. En abonnent eller kunde, som har foretaget et køb via webshoppen, kan desuden gøre brug af den europæiske platform for løsning af onlinetvister (Online Dispute Resolution: http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

DEL II – ABONNEMENTSBETINGELSER

Disse abonnementsbetingelser er i tillæg til de bestemmelser nævnt under del 1, og gælder for enhver kontrakt mellem abonnenten og KMG med henblik på et abonnement på en af KMG’s udgivelser.

 

Artikel 12. At tegne et abonnement

1. Et abonnement kan tegnes af en abonnent når som helst pr. telefon, elektronisk eller på skrift.

2. Ordren på et abonnement fra en mulig abonnent betragtes som en anmodning om at tegne et abonnement.

3. Et abonnement er tegnet, når KMG skriftligt accepterer anmodningen fra abonnenten (hvilket i disse betingelser også dækker elektronisk) eller starter implementeringen af abonnementet.

4. Hvis KMG accepterer anmodningen fra abonnenten, vil der blive tilsendt en bekræftelse på abonnementet, som blandt andet beskriver type af abonnement, start og slutdato for abonnementet og kontaktinformation på den relevante abonnementsservice.

5. KMG har ret til at afvise en anmodning om abonnement uden at give nogen begrundelse for dette, eller alternativt til at tillægge yderligere betingelser for at tegne abonnementet.

6. Alle køb forudsættes at lager haves.

 

Artikel 13. Fortrydelsesret

1. En abonnent har ret til at fortryde et abonnementet inden 14 dage ved at sende en utvetydig, skriftlig fortrydelseserklæring til KMG. 

2. Fortrydelsesfristen, jf. stk. 1, løber fra:

a. Ved abonnementer på trykte udgivelser og kombinerede abonnementer: tidspunktet for den første levering af den trykte udgivelse.

b. Ved abonnementer på digitale udgivelser: tidspunktet for indgåelsen af abonnementet.

3. I tilfælde af fortrydelse skal abonnent for egen regning returnere de modtagne trykte udgivelser og velkomstgaver i original emballage inden 14 dage efter forsendelsen af fortrydelseserklæringen, jf. stk. 1. I den forbindelse kan abonnent blive opkrævet betaling for følgende udgifter:

a. Vedrørende trykte udgivelser og velkomstgaver: prisen for de trykte udgivelser og velkomstgaver, som ikke er returneret (i tide), samt eventuel værdiforringelse af de leverede trykte udgivelser og velkomstgaver.

b. Når det gælder de digitale udgivelser: den aftalte (forholdsmæssige) pris for perioden fra begyndelsen af leveringen til fortrydelsen, såfremt implementeringen af abonnementet allerede var påbegyndt inden for fortrydelsesfristen på abonnentens anmodning.

4. KMG refunderer en abonnent det pågældende fakturabeløb inden 14 dage fra modtagelsen af fortrydelseserklæringen, som beskrevet i artikel 13.1, forudsat at abonnent allerede har betalt dette beløb og fratrukket de beløb, som eventuelt skal betales til KMG under artikel 13.2. Sådanne refusioner foretages dog udelukkende efter, at KMG har modtaget enhver returneret trykt udgivelse og velkomstgave eller har modtaget bevis på, at abonnenten har postet de trykte udgivelser og velkomstgaver, som skal returneres.

5. Bestemmelsen i denne artikel gælder ikke for abonnenter, som ikke er forbrugere og heller ikke for abonnementer med en værdi der svarer til maks. EUR 50, som er indgået uden for fast forretningssted (jf. den hollandske civillovs artikel 6:230g, paragraf 1, underparagraf g).

 

Artikel 14. Levering og/eller stille til rådighed

1. KMG bestræber sig i hele abonnementsperioden på at levering/til rådighedsstillelse af udgivelsen eller udgivelserne, sker i tide.

2. Levering er begrænset til Danmark. En anmodning om levering til udlandet kan indgives til kundeservice for den pågældende udgivelse. KMG er ikke forpligtiget til at imødekomme en sådan anmodning. KMG kan tillægge ekstra betingelser for levering til udlandet, såsom ekstra opkrævning for porto.

3. Hvis beliggenheden af den adresse, hvortil en trykt udgivelse skal leveres, pålægger KMG ekstra omkostninger, har KMG ret til at lade abonnenten afholde disse udgifter.

4. Klager over levering eller til rådighedsstillelse af en udgivelse skal indgives som følger:

a. For så vidt angår en trykt udgivelse kan abonnent 24 timer efter udløb af den almindelige leveringsperiode meddele abonnementsservicen for den pågældende udgivelse, at udgivelsen ikke er leveret.  I så fald fremsendes udgivelsen inden 5 hverdage.

b. For så vidt angår en digital udgivelse kan abonnent indgive klager over til rådighedsstillelse på den måde, som oplyses i udgivelsen.

5. Klager over levering eller til rådighedsstillelse af en udgivelse berettiger ikke abonnenten til helt eller delvist at undlade eller udsætte betalingen af abonnementsprisen.

6. KMG er ikke ansvarlig for eventuel skade, som abonnent lider som følge af, at udgivelsen ikke leveres eller stilles til rådighed (i tide).

7. Abonnent har ikke ret til nogen godtgørelse, når udgivelsen ikke er leveret eller stillet til rådighed som følge af force majeure, som beskrevet i artikel 5, uanset om dette er sket én eller flere gange (i træk).

 

Artikel 15. Levering af velkomstgaver

1. Leveringen af en eventuel velkomstgave finder sted inden tredive dage efter indgåelsen af abonnementet, medmindre en anden leveringsfrist udtrykkeligt er anført, men aldrig tidligere end det tidspunkt, hvor KMG har modtaget betaling for abonnementets første betalingsperiode.

2. De leveringsperioder, som KMG har oplyst, er kun vejledende. Overskridelse af leveringsperioden berettiger ikke abonnent til skadeserstatning. I tilfælde af forsinkelse af leveringen, underretter KMG abonnent herom så hurtigt som muligt.

3. Ejendomsretten til en velkomstgave overgår, når velkomstgaven er leveret og abonnent har opfyldt sine forpligtelser under abonnementet.  Ansvar for risiko for velkomstgaven overgår til abonnent på det tidspunkt, hvor leveringen af velkomstgaven til abonnenten finder sted.

4. I tilfælde af tidlig afslutning eller annullering af abonnementet, af årsager som ikke kan tilskrives KMG, har KMG ret til, såfremt dette ønskes, at tilbagekalde velkomstgaven selv, eller at opkræve den tilbageværende værdi af velkomstgaven fra abonnenten.

5. Den leverede velkomstgave skal have de egenskaber, som abonnent må forvente ved almindelig brug. Abonnent er forpligtet til at undersøge velkomstgaven på leveringstidspunktet for at kontrollere, om velkomstgaven svarer til aftalen. Hvis dette ikke er tilfældet, skal abonnent skriftligt og begrundet underrette KMG herom hurtigst muligt, dog i hvert fald inden to måneder efter leveringen, eller efter det tidspunkt, hvor konstateringen af manglen med rimelighed var mulig.

5. Hvis det er påvist, at velkomstgaven ikke svarer til aftalen, skal KMG, afhængigt af mulighed og relevans, efter KMG's valg:

a. Levere den manglende del af velkomstgaven.

b. Gensende velkomstgaven, hvis leveringen ikke har fundet sted.

c. Erstatte velkomstgaven med en anden, forudsat at abonnent har returneret velkomstgaven.

d. Refundere fakturabeløbet for velkomstgaven (såfremt abonnent allerede har betalt, og forudsat at abonnent har returneret velkomstgaven).

 

Artikel 16. Forlængelse og ophør af abonnementet

1. Efter udløb af den aftalte abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk på ubestemt tid, medmindre abonnent opsiger abonnementet med en måneds varsel til udløbet af abonnementsperioden.  Efter forlængelsen kan abonnent opsige abonnementet til enhver tid med enten måneds eller tre måneders varsel, afhængig af den relevante titels udgivelsesfrekvens. 

2. Efter automatisk forlængelse er betalingsperioden:

a. For så vidt angår et abonnement på et månedsblad: ét år.

b. For alle andre abonnementer: den samme varighed som den første betalingsperiode.

3. Hvis abonnenten opsiger abonnementet før udløbet af betalingsperioden, refunderes den allerede betalte abonnementspris for den resterende betalingsperiode, regnet fra abonnementets ophørsdato.

4. Opsigelse af et abonnement skal foretages telefonisk, elektronisk eller med almindelig eller anbefalet post. KMG skal efter modtagelsen af opsigelsen bekræfte skriftligt, at abonnementet er bragt til ophør med angivelse af abonnementets endelige ophørsdato.

5. KMG er til enhver tid berettiget til at opsige et abonnement med et varsel af samme længde, som abonnenten har. Hvis KMG opsiger abonnementet før udløbet af betalingsperioden, refunderes den allerede betalte abonnementspris for den resterende betalingsperiode, regnet fra abonnementets ophørsdato.

6. KMG er endvidere berettiget til at ophæve et abonnement med øjeblikkelig virkning, uden forpligtelse til at yde skadeserstatning eller refusion for den allerede betalte abonnementspris, såfremt:

a. Abonnent misligholder sine forpligtelser over for KMG, herunder forpligtelsen til at betale abonnementsprisen i tide, og efter en sidste, rimelig frist fortsat ikke opfylder sine forpligtelser.

b. KMG har gode grunde dertil, således at det ikke med rimelighed kan kræves, at KMG viderefører abonnementet, for eksempel hvis levering af publikationen kræver uforudsete og urimelige omkostninger, eller hvor KMG har begrundet mistanke om at abonnenten ikke vil imødegå sine (betalings)forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen.

 

Artikel 17. Ændring eller standsning af en udgivelse

1. KMG kan til enhver tid og efter eget valg ændre omfanget, indholdet, sammensætningen, layoutet, udseendet, og/eller hyppigheden af en udgivelse, eller standse udgivelsen og/eller erstatte den med en anden, upåagtet om denne har samme fremtoning og/eller frekvens.

2. KMG er endvidere berettiget til at ændre eller standse eventuelle supplerende tjenester, som specielt er beregnet til abonnenterne.

3. KMG skal i tilfælde af ændringer, jf. stk. 1 og/eller stk. 2, sikre, at den pågældende udgivelse både kvalitativt og kvantitativt fortsat står i rimeligt forhold til abonnementsprisen eller tilpasse abonnementsprisen.

4.I tilfælde af standsning af en udgivelse uden udskiftning, refunderes den allerede betalte abonnementspris for den resterende betalingsperiode, regnet fra datoen for standsningen af udgivelsen.

5. I tilfælde af udskiftning af en udgivelse med en anden udgivelse eller en ændring af en udgivelse, som resulterer i en væsentligt anden udgivelse end den, der oprindeligt blev tegnet abonnement på, er abonnenten berettiget til skriftligt at annullere sit abonnement inden fire uger efter modtagelsen af besked og udskiftningen, eller inden fire uger efter modtagelsen af den første erstatningsudgivelse eller ændrede udgivelse, afhængigt af hvilken dato der er den tidligste.

Artikel 18.  Adgang til digitale udgivelser

1. De loginoplysninger, som giver abonnenten adgang til en digitale udgivelse, er strengt personlige og kan ikke overdrages til andre personer. Abonnenten må ikke give tredjemand adgang til en digital udgivelse ved at dele sine loginoplysninger, eller på nogen anden måde gøre kommerciel brug af sine loginoplysninger.

2. Abonnenten er fuldt ansvarlig for al brug af dennes loginoplysninger og for alle handlinger udført fra dennes konto. Hvis og når en abonnent mistænker uautoriseret brug af dennes konto, skal abonnenten kontakte KMG omgående. KMG er herefter berettiget til at træffe enhver foranstaltning, som det vurderer nødvendig for at beskytte dets udgivelser og øvrige abonnenter, og abonnenten skal samarbejde fuldt og helt med KMG i den udstrækning dette er nødvendigt.

3. Abonnenten må kun downloade og/eller udskrive den pågældende digitale udgivelse til eget brug. Det er ikke tilladt at mangfoldiggøre, sælge og/eller offentliggøre den digitale udgivelse på anden måde. Hvis KMG har grund til at mistænke, at en abonnent har forbrudt sig mod det i stk. 1 fastsatte forbud, er KMG berettiget til at spærre adgangen til den pågældende digitale udgivelse, og opretholde spærringen, indtil det er overbevist om, at sådant brud fra abonnentens side ikke har fundet sted. At blokere adgangen påvirker ikke KMG’s ret til at kræve godtgørelse fra abonnent for den skade (inklusive de afholdte omkostninger), der er lidt som følge af eller i forbindelse med blokeringsprocessen eller den ovennævnte overtrædelse.

 

DEL III – BETINGELSER FOR WEBSHOP

 

Disse betingelser for webshop er et tillæg til de bestemmelser beskrevet under del I og II, og gælder for enhver (online) ordre modtaget fra en kunde.

 

Artikel 19. Betaling og fakturering

1. For produkter, som ikke er abonnementer, der indgås online (jf. artikel 15), skal betaling ske i den form, som kunden accepterer, når ordren indgås (dvs. via VisaDankort, Mastercard, American Express eller PayPal).

2. De priser og afdrag, som opkræves af KMG, inkluderer moms men ikke leveringsomkostninger, med mindre andet er udtrykkeligt angivet. KMG forbeholder sig retten til at ændre afdrag og priser. Ændrede afdrag og priser er gældende fra det øjeblik, de annonceres, og gælder ikke for ordrer, som allerede er indgåede forud for dette tidspunkt.

 

Artikel 20. Levering og garantier

1. KMG vil udvise udtrykkelig omhu i sin implementering af en ordre. På henblik på levering af ordren, vil KMG benytte nøje udvalgte, logistiske serviceleverandører. Ordren vil blive leveret til den adresse, som kunden har opgivet.

2. Risikoen for skade og/eller tab af det bestilte produkt tilfalder KMG indtil leveringstidspunktet til kunden, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt.

3. Leveringen af et produkt skal ske inden for det antal dage, som webshoppen angiver.

4. Den leveringstid, som KMG giver, er kun vejledende. Forsinket levering giver ikke kunden ret til skadeserstatning. KMG vil informere kunden om alle kendte forsinkelser i leveringen.

5. Ejerskabet af et produkt overføres først, når produktet er leveret, og kunden har opfyldt sine forpligtelser i henhold til kontrakten. Til trods for dette, overgår ansvaret for produktets risiko til kunden på leveringstidspunktet.

6. Det leverede produkt skal have de egenskaber, som kunden med rimelighed kan forvente, at det har. Kunden skal undersøge produktet ved modtagelsen og sikre sig, at det er i overensstemmelse med kontrakten. Hvis dette ikke er tilfældet, skal kunden skriftligt informere KMG om dette, samt beskrive hvori manglen består så hurtigt som muligt, og senest to måneder efter leveringen, eller efter det med rimelighed var muligt at opdage pågældende mangel.

7. Hvis det påvises, at produktet ikke lever op til de forventninger, som kontrakten opstiller, kan KMG, afhængigt af mulighed og relevans, vælge en af følgende løsninger:

(i) Levere den manglende del af produktet.

(ii) Gensende et produkt, hvis leveringen er udeblevet.

(iii) Ved modtagelse af et fejlbehæftet produkt returneret af kunden sende en erstatning eller

(iv) Refundere fakturabeløbet svarende til produktets værdi til kunden (hvis og i den udstrækning, at betalingen er modtaget fra kunden, og udelukkende ved modtagelsen af det returnerede produkt).

8. KMG garanterer, at det bestilte produkt er i overensstemmelse med kontrakten, med specifikationerne beskrevet i tilbuddet, rimelige krav i relation til bestandighed og/eller brugbarhed, og at de relevante juridiske bestemmelser og/eller offentlige foranstaltninger forefindes på datoen for kontraktens indgåelse.

 9. De billeder af produktet, som benyttes online, er så nøjagtige gengivelser, som muligt. Dog kan KMG ikke garantere, at farverne på produkterne, som vist på billeder, er nøjagtig de samme, som de faktiske farver på det leverede produkt.

10. Åbenlyse fejl og mangler i et produkttilbud er ikke bindende, hverken for KMG eller dets leverandører.

 

Artikel 21. Annullering og fortrydelsesret

1. Kunden har ret til at annullere en kontrakt i en periode på 14 dage fra indgåelse, ved at sende en utvetydig udmelding, som effektuerer dette, til KMG.

2. Fortrydelsesfristen, jf. stk. 1, løber fra tidspunktet for modtagelsen af produktet (eller såfremt flere produkter er bestilt via en enkelt kontrakt, fra modtagelsen af de sidste produkt som indgår i denne ordre).

3. Annullering er kun mulig, hvis produktet er i ubeskadiget stand, eller ikke har været i brug.

4. I tilfælde af annullering skal kunden returnere de modtagne produkter i deres originale emballage inden 14 dage fra afsendelsen af fortrydelseserklæringen, som beskrevet i stk. 1. Omkostninger for returneringen pålægges kunden. I dette tilfælde hæfter kunden for omkostningen ved ikke (umiddelbart) at returnere det leverede produkt, såvel som enhver kompensation for fald i de leverede produkters værdi.

5.   Det tilsvarende faktureringsbeløb vil blive refunderet af KMG inden 14 dage fra modtagelsen af fortrydelseserklæringen, som beskrevet i 21.1, i den udstrækning, at beløbet allerede er betalt af kunden, og fratrukket ethvert beløb kunden er KMG skyldig under artikel 21.4. Sådanne refusioner vil først ske efter, at KMG har modtaget eventuelle returnerede produkter.

6.   Bestemmelserne i nærværende artikel 21 gælder ikke for:

 

(i) Produkter som er udelukket på grund af deres udformning, såsom forgængelige, tidsbundne og personlige produkter.

 

Artikel 22. Klager

1. Klager i forbindelse med ordrer indgivet via webshoppen skal rapporteres til KMG’s kundeservice så hurtigt som muligt, men i hvert tilfælde ikke senere end 10 arbejdsdage efter klagens årsag er indtruffet. For detaljer vedrørende adresse, se venligst artikel 8. stk. 4.

2.   Hvis en uenighed vedrørende en ordre ikke kan udredes parterne imellem, har kunden ret til at indgive en klage til den europæiske kommissionen for løsning af onlinetvister (Online Dispute Resolution: http://ec.europa.eu/consumers/odr/).